Analiza ubóstwa energetycznego

Strona główna » Oferta » Analiza ubóstwa energetycznego

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 91 ust. 7a. pkt. 8 Prawo ochrony środowiska: „Program ochrony powietrza zawiera w szczególności – podmioty i organy odpowiedzialne za realizację działań naprawczych”. Program Ochrony Powietrza dla Małopolski. „2. Wykaz i opis planowanych do realizacji działań naprawczych 8.2.1.DZIAŁANIA DŁUGOTERMINOWE DZIAŁANIE 1. OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI I POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ.

Zadania wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz rad gmin:
8) Przygotowanie do 30 czerwca 2022 roku analizy problemu ubóstwa energetycznego w gminie, zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Urząd Marszałkowski:
Przygotowanie bazy danych o osobach, które spełniają wymagania programu Stop Smog. Identyfikacja potrzeb inwestycyjnych w zakresie wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji w budynkach, które zamieszkują ww. osoby.
9) Wsparcie mieszkańców gminy dotkniętych ubóstwem energetycznym:
Rekomendowane jest uruchomienie programu osłonowego w postaci dopłat do wyższych kosztów ogrzewania. Rekomendowana jest realizacja przez gminę programu Stop Smog poprzez dofinansowanie wymiany kotłów i termomodernizacji.”

Nasza oferta i zakres opracowania

Etap I:

  1. Oszacowanie poziomu ubóstwa energetycznego na terenie gminy/miasta,

Etap II:

  • Przeprowadzenie szczegółowej ankietyzacji terenowej (wizja lokalna) w celu zebrania niezbędnych danych od osób zagrożonych ubóstwem energetycznym, w tym danych do CEEB,
  • Opracowanie i dystrybucję plakatów i ulotek na temat ochrony jakości powietrza (kampania informacyjna), przygotowanie materiałów na stronę www urzędu oraz portale społecznościowe,
  • Opracowanie raportu końcowego z wykonania Zadania zawierającego wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji (zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego),
  • Opracowanie bazy danych, zawierających szczegółowe informacje nt. ankietowanych gospodarstw,
  • Opracowanie rekomendacji działań dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym,
  • Oszacowanie kwoty niezbędnych przedsięwzięć niskoemisyjnych,
  • Opracowanie raportu na potrzeby Programu Ochrony Powietrza dla Urzędu Marszałkowskiego,
  • Wsparcie merytoryczne w trakcie trwania całego projektu (przygotowanie pism, wniosków, odpowiedzi, wyjaśnień),
  • Doradztwo w zakresie RODO.

Gospodarstwo domowe można uznać za ubogie energetycznie, jeżeli ma trudności w zaspokojeniu swoich potrzeb energetycznych (ogrzewania, ciepłej wody, elektryczności) z powodu niskiego dochodu lub charakterystyk mieszkania. Trzy główne czynniki wpływające na ubóstwo energetyczne to: niskie dochody gospodarstw domowych, niska efektywność energetyczna zamieszkiwanych budynków i posiadanych urządzeń oraz nieefektywne korzystanie z energii i urządzeń przez gospodarstwa domowe.

Problem zwalczania ubóstwa energetycznego oraz poprawa jakości powietrza w Polsce są ze sobą powiązane i należą do priorytetów. Działania w tym zakresie zostaną rozprzestrzenione na terenie całego kraju. Niniejsza analiza pozwoli zdobyć kluczowe i precyzyjne dane niezbędne do efektywnej walki z ubóstwem energetycznym, a tym samym przyczyni się do polepszenia jakości życia mieszkańców oraz środowiska.

Wyceny

mgr Paweł Czupryn
tel. 512 110 314 lub 698 162 134
e-mail: pawel.czupryn@eko-precyzja.eu

Przewiń do góry