Analiza ryzyka ujęcia wód podziemnych

Strona główna » Oferta » Jednostki samorządu terytorialnego » Analiza ryzyka ujęcia wód podziemnych

Podstawa prawna

Analiza ryzyka służy jako podstawa do ustanowienia strefy ochronnej, obejmującej teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej, zgodnie z art. 133 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo Wodne (Dz. U. 2023, poz. 1478 t.j.).

Nasza oferta

Oferujemy Państwu kompleksowe przygotowanie analiz ryzyka ujęć wód podziemnych. Informujemy, iż na mocy stosownego upoważnienia, na własny koszt i we własnym zakresie:

 1. Gromadzimy i dogłębnie analizujemy dostępne informacje dot. ujęcia – dane niezbędne do opracowania analizy ryzyka (dokumentacja hydrogeologiczna, zbiorcze zestawienie wyników wiercenia studziennego, operaty wodnoprawne, decyzje odnośnie pozwolenia wodnoprawnego oraz decyzje o ustanowieniu strefy ochrony bezpośredniej/pośredniej ujęcia).
 2. Uczestniczymy w spotkaniu zespołu ds. opracowania analizy ryzyka ujęcia wody, w którego skład wchodzą specjaliści (przedstawiciel/le Eko-precyzji) oraz osoby z ramienia właściciela ujęcia. Spotkanie ma na celu omówienie uzyskanych wyników analizy oraz określenie czy w pobliżu ujęcia objętego analizą ryzyka znajdują się obiekty stwarzające potencjalne zagrożenia. W ramach spotkania muszą także zostać określone potencjalne przyszłe zagrożenia wynikające np. z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 3. Tworzymy projekt analizy ryzyka ujęcia wody podziemnej, w tym:
  • sporządzamy charakterystykę ujęcia wody wraz z wnioskami z wyników badań jakości ujmowanej wody,
  • wykonujemy ocenę podatności zlewni na zanieczyszczenie oraz ocenę ryzyka zidentyfikowanych zagrożeń, które stanowi zależność prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia od jego skutków,
  • dokonujemy analizy obecnego zakresu terenu ochrony omawianego ujęcia wody oraz określamy wskazania wobec stref ochronnych. Wskazania zostają opracowane na podstawie wniosków wynikających ze wszystkich kroków przeprowadzonej analizy.
 4. Po wypracowaniu ostatecznej wersji dokumentu przez zespół zostaje on przekazany do odpowiedniego Urzędu Wojewódzkiego w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 133 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2023, poz. 1478 t.j.).
 5. Prezentujemy finalną wersję opracowanego dokumentu w postaci prezentacji multimedialnej na posiedzeniu komisji, a także Rady Miasta/Rady Gminy/Rady Powiatu.

Zakres opracowania

Zgodnie z art.133, ust. 5, analizę ryzyka przeprowadza się dla:

 1. Ujęć wody dostarczających więcej niż 10 m3 wody na dobę lub służących zaopatrzeniu w wodę więcej niż 50 osób;
 2. Indywidualnych ujęć wody dostarczających do 10 m3 wody na dobę lub służących zaopatrzeniu w wodę do 50 osób, jeżeli woda jest dostarczana, jako woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, w ramach działalności handlowej, usługowej, przemysłowej albo do budynków użyteczności publicznej.

Analiza ryzyka obejmuje ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody, przeprowadzoną w oparciu o analizy hydrogeologiczne lub hydrologiczne oraz dokumentację hydrogeologiczną lub hydrologiczną, analizę identyfikacji źródeł zagrożenia wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu, a także o wyniki badania jakości ujmowanej wody.

Wyceny

mgr Paweł Czupryn
tel. 512 110 314 lub 698 162 134
e-mail: pawel.czupryn@eko-precyzja.eu

Przewiń do góry