Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Strona główna » Oferta » Jednostki samorządu terytorialnego » Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Podstawa prawna

Podstawą prawną opracowania Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi jest art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2023 r., poz. 1469 t.j.).

Nasza oferta

Oferujemy sporządzenie analizy stanu gospodarki odpadami na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty: odbierające odpady komunalne, prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, prowadzące instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, a także na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych danych, które wpływają na koszt systemu gospodarowania odpadami.

Zakres opracowania

Sporządzany przez nas dokument jest zgodny z wymogami ustawowymi, a w jego skład wchodzą m.in.:

 1. Wstęp;
 2. Podstawa prawna;
 3. Cel opracowania;
 4. Metodyka prac i materiały źródłowe;
 5. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:
  • możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;
  • potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
  • koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • liczbę mieszkańców;
  • liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12;
  • ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy;
  • ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;
  • uzyskane poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych;
  • masę odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy przekazanych do termicznego przekształcania oraz stosunek masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania do masy odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy.
 6. Podsumowanie;
 7. Streszczenie. 

Wyceny

mgr Paweł Czupryn
tel. 512 110 314 lub 698 162 134
e-mail: pawel.czupryn@eko-precyzja.eu

Przewiń do góry