Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Strona główna » Oferta » Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Podstawa prawna

Podstawą prawną opracowania Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi jest art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021 r., poz. 888t.j.).

Nasza oferta

Oferujemy sporządzenie analizy stanu gospodarki odpadami na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty: odbierające odpady komunalne, prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, prowadzące instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, a także na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych danych, które wpływają na koszt systemu gospodarowania odpadami.

Zakres opracowania

Sporządzany przez nas dokument jest zgodny z wymogami ustawowymi, a w jego skład wchodzą m.in.:

 1. Wstęp;
 2. Podstawa prawna;
 3. Cel opracowania;
 4. Metodyka prac i materiały źródłowe;
 5. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:
  • możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
  • potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
  • kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,
  • liczby mieszkańców,
  • liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12,
  • ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,
  • ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;
 6. Podsumowanie;
 7. Streszczenie. 

Wyceny

mgr Paweł Czupryn
tel. 512 110 314 lub 698 162 134
e-mail: pawel.czupryn@eko-precyzja.eu

Przewiń do góry