Wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji oraz przegląd aglomeracji

Podstawa prawna

Zgodnie z art 87 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2023, poz. 1478 t.j.) aglomeracje wyznacza, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, rada gminy.

Nasza oferta

Oferujemy Państwu kompleksowe przygotowanie projektu uchwały wyznaczającej/zmieniającej obszar i granice aglomeracji.

Informujemy, iż na mocy stosownego upoważnienia, na własny koszt i we własnym zakresie:

 1. Gromadzimy dane niezbędne do opracowania projektu uchwały,
 2. Tworzymy projekt uchwały w sprawie wyznaczenia/zmiany obszaru i granic aglomeracji,
 3. Uzyskujemy uzgodnienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Wód Polskich,
 4. Prezentujemy wyniki wykonanych prac w postaci prezentacji multimedialnej na posiedzeniu komisji, a także Rady Miasta/Rady Gminy/Rady Powiatu.

Zakres opracowania

Sporządzany przez nas projekt uchwały jest zgodny z wymogami ustawowymi i zawiera m.in.:

 1. część opisową, która zawiera informacje o:
  • długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, liczbie stałych mieszkańców aglomeracji, liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwanym przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków, a także o wskaźnikach koncentracji,
  • istniejących i planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków,
  • systemie gospodarki ściekowej: średnia dobowa ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków, przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków, ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej, uzasadnienie określonej RLM aglomeracji, ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej,
  • strefach ochronnych ujęć wody,
  • obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych,
  • formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy;
 2. część graficzną, która zawiera oznaczenie:
  • granic obszaru objętego lub przewidzianego do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej gminy lub jej obszaru współtworzącego aglomerację na mapie,
  • istniejących i planowanych do budowy oczyszczalni ścieków lub końcowych punktów zrzutu ścieków komunalnych, do których są odprowadzane ścieki komunalne z obszaru aglomeracji,
  • granic administracyjnych gminy zgodnie z danymi z państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,
  • granic stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zgodnie z informacjami
   z systemu informacyjnego gospodarowania wodami,
  • granic obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych zgodnie z informacjami z systemu informacyjnego gospodarowania wodami,
  • granic form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy, zgodnie z informacjami z centralnego rejestru form ochrony przyrody.

Wyceny

mgr Paweł Czupryn
tel. 512 110 314 lub 698 162 134
e-mail: pawel.czupryn@eko-precyzja.eu

Przewiń do góry