Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Strona główna » Oferta » Jednostki samorządu terytorialnego » Centralna ewidencja emisyjności budynków

Podstawa prawna

Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 r., poz. 2127) utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (CEEB), która obowiązuje od 01.07.2021 r.

Jej utworzenie nakłada nowe obowiązki na właścicieli lub zarządzających budynkami i lokalami obligując ich do złożenia stosownej deklaracji do CEEB. Cały proces uzupełniania ww. ewidencji nadzorować będzie Gmina/Miasto.

Nasza oferta i zakres opracowania

Współpracując z samorządami od 2009 zdajemy sobie sprawę z kolejnego obowiązku, jaki scedowany został na samorządy, a także ogromu prac, które w jego ramach należy wykonać. Niestety, nowe obowiązki nie idą w parze z finansami, gdyż ustawodawca nie przewidział możliwości dofinansowania działań Gminy/Miasta związanych z uzupełnieniem centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Już dziś w wielu województwach Programy Ochrony Powietrza lub Uchwały Antysmogowe nakładają na samorządy obowiązek inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła. Pełna inwentaryzacja sektora mieszkaniowego wspiera opracowanie dokumentów strategicznych, takich jak: Planów Gospodarki Niskoemisyjnych czy Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe.

Dlaczego zatem nie połączyć tych działań pozyskując za jednym razem dane do centralnej ewidencji emisji budynków, stosownych baz gminnych oraz dokumentów strategicznych? Dobrze wiemy, iż realizowane cyklicznie spisy zniechęcają mieszkańców i wpływają negatywnie na wizerunek Gminy/Miasta, sugerując niegospodarność oraz brak spójności działań.

Idąc tym tropem, analizując potrzebę samorządów, pragniemy zaoferować swoją pomoc i doświadczenie w celu realizacji kompleksowej usługi, tj.:

  1. przeprowadzenia kampanii informacyjnej,
  2. badania terenowego, umożliwiającego zebranie wszystkich danych umożliwiających wypełnienie obowiązków ustawowych i tych wynikających z dokumentów regionalnych,
  3. uzupełnienia CEEB dzięki zgromadzonym informacjom (uwzględniając zapisy RODO),
  4. stworzenie gminnej bazy emisyjnej (bazy kotłów CO, BEI),
  5. stworzenie wykazu osób zainteresowanych instalacją odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz wymianą niskosprawnych źródeł ciepła,
  6. wdrożenie autorskiego narzędzia informatycznego, służącego do zarządzania ww. bazą danych.

Nasza propozycja to kompleksowe, jednorazowe badanie terenowe, umożliwiające wypełnienie wielu obowiązków jednocześnie.

Więcej o CEEB

Zadania Gmin związane ze spisem źródeł ciepła
Zgodnie z ww. ustawą, wójt, burmistrz lub prezydent miasta wprowadza do ewidencji dane i informacje zawarte w deklaracji. W przypadku nowopowstałych budynków wprowadzenie danych powinno odbyć się w terminie 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej, w przypadku już istniejących obiektów budowlanych termin ten wynosi 6 miesięcy od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej.

Co w przypadku niezłożenia przez mieszkańca deklaracji?
Zgodnie z rozdziałem 5b „przepis karny”: „Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, podlega karze grzywny”. Sankcją określoną w ustawie jest kara grzywny, która nakładana jest w ramach postępowania mandatowego. Postępowanie mandatowe prowadzi właściwy organ (wójt, burmistrz, prezydent). Środki pochodzące z mandatów karnych stanowić będą dochód Gminy/Miasta, jednakże ich wydatkowanie może być skierowane wyłączenie na działania z zakresu ochrony środowiska.

Link do deklaracji on-line: https://zone.gunb.gov.pl/

Wyceny

mgr Paweł Czupryn
tel. 512 110 314 lub 698 162 134
e-mail: pawel.czupryn@eko-precyzja.eu

Przewiń do góry