Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu

Strona główna » Oferta » Jednostki samorządu terytorialnego » Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu

Podstawa opracowania

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu (MPA) jest sporządzany na podstawie dokumentu: Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020). Została w nim wykazana ogólna informacja na temat przewidywanych zmian klimatu dla Polski oraz potrzebę przedsięwzięcia kroków w celu adaptacji. Wśród wymienionych w SPA 2020 sektorów i obszarów najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu znalazły się obszary zurbanizowane.

Nasza oferta

Oferujemy Państwu kompleksowe przygotowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu (MPA) wraz ze Strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, zgodnie z Wytycznymi do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu. Informujemy, iż na mocy stosownego upoważnienia, na własny koszt i we własnym zakresie:

  • Tworzymy zespół ds. przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji,
  • Gromadzimy dane niezbędne do opracowania dokumentu, w tym m.in. wykonujemy ocenę podatności omawianego terenu poprzez zebranie odpowiednich informacji o specyficznych zagrożeniach danego obszaru,
  • Dokonujemy analizy ryzyka oraz wybieramy najbardziej wrażliwe obszary, na które należy skierować szczególną uwagę przy formułowaniu opcji adaptacji,
  • Opracowanie, ocena i wybór najlepszych opcji adaptacji stanowi odpowiedź na zdiagnozowane problemy i wyznawania we wcześniejszych etapach,
  • Tworzymy projekt dokumentu,
  • Przeprowadzamy procedurę Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z konsultacjami społecznymi,
  • Sporządzamy Prognozę oddziaływania na środowisko,
  • Uzyskujemy opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej,
  • Prezentujemy finalną wersję opracowanego dokumentu w postaci prezentacji multimedialnej na posiedzeniu komisji, a także Rady Miasta/Rady Gminy/Rady Powiatu,
  • Sporządzamy podsumowanie końcowe wraz z uzasadnieniem przyjęcia dokumentacji uchwałą Rady Miasta/Rady Gminy/Rady Powiatu.

Wyceny

mgr Paweł Czupryn
tel. 512 110 314 lub 698 162 134
e-mail: pawel.czupryn@eko-precyzja.eu

Przewiń do góry