Program Ochrony Środowiska

Strona główna » Oferta » Jednostki samorządu terytorialnego » Programy Ochrony Środowiska oraz raporty z ich realizacji

Podstawa prawna

Obowiązek wykonania Programu Ochrony Środowiska wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2021 r. poz. 1973 t.j.), a w szczególności:
„art. 17. 1. Organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa w art. 14 ust. 1.
art. 18. 1. Programy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uchwala odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu albo rada gminy.”

Nasza oferta

Oferujemy Państwu kompleksowe przygotowanie Programu Ochrony Środowiska (lub jego aktualizacji) wraz ze Strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska z dnia 02.09.2015 r. Informujemy, iż na mocy stosownego upoważnienia, na własny koszt i we własnym zakresie:

 • Gromadzimy dane niezbędne do opracowania dokumentu (kompleksowa ankietyzacja),
 • Tworzymy projekt dokumentu,
 • Przeprowadzamy procedurę Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z konsultacjami społecznymi,
 • Sporządzamy Prognozę oddziaływania na środowisko,
 • Uzyskujemy opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej, Zarządu Powiatu lub Zarządu Województwa,
 • Prezentujemy finalną wersję opracowanego dokumentu w postaci prezentacji multimedialnej na posiedzeniu komisji, a także Rady Miasta/Rady Gminy/Rady Powiatu,
 • Sporządzamy podsumowanie końcowe wraz z uzasadnieniem przyjęcia dokumentacji uchwałą Rady Miasta/Rady Gminy/Rady Powiatu.

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska

Podstawa prawna.
Obowiązek wykonania raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2021 r. poz. 1973 t.j.), a w szczególności: „art. 18. 2. Z wykonania programów organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy”.

Nasza oferta

Oferujemy Państwu kompleksowe przygotowanie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska. Informujemy, iż na mocy stosownego upoważnienia, na własny koszt i we własnym zakresie:

 • Gromadzimy dane niezbędne do opracowania dokumentu (ankietyzacja oraz analiza dostępnych raportów od podmiotów współodpowiedzialnych za realizację dokumentu),
 • Pozyskujemy dane na temat jakości środowiska, w celu przedstawienia trendów zmian środowiskowych w okresie realizacji Programu,
 • Tworzymy projekt Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska,
 • Prezentujemy wyniki wykonanych prac w postaci prezentacji multimedialnej na posiedzeniu komisji, a także Rady Miasta/Rady Gminy/Rady Powiatu.

Wyceny

mgr Paweł Czupryn
tel. 512 110 314 lub 698 162 134
e-mail: pawel.czupryn@eko-precyzja.eu

Przewiń do góry