Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Strona główna » Oferta » Obsługa firm » Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Podstawa prawna

Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP) sporządza się dla inwestycji w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Informacje na temat tego, czy planowana inwestycja wymaga sporządzenia KIP znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Karta informacyjna przedsięwzięcia to dokument niezbędny do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Nasza oferta

Oferujemy Państwu kompleksowe przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 62 a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Karta Informacyjna Przedsięwzięcia zawieraćbędzie:

 1. rodzaj, cechy, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia,
 2. powierzchnie zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,
 3. rodzaj technologii,
 4. ewentualne warianty przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi, o której mowa w art. 24ga ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 5. przewidywaną ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
 6. rozwiązania chroniące środowisko,
 7. rodzai przewidywaną ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
 8. możliwe transgraniczne oddziaływane na środowisko,
 9. obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,
 10. wpływ planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi, o której mowa w art. 24ga ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 11. przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
 12. ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,
 13. przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko,
 14. o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

Z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.

Raport oddziaływania na środowisko przygotowany starannie, przedstawiający informację o przedsięwzięciu w sposób wyczerpujący, pozwoli na uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Wyceny

mgr Paweł Czupryn
tel. 512 110 314 lub 698 162 134
e-mail: pawel.czupryn@eko-precyzja.eu

Przewiń do góry