Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Strona główna » Oferta » Obsługa firm » Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Podstawa prawna

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządza się dla inwestycji w przypadku przedsięwzięć, które zawsze znacząco oddziałują na środowisko. Informacje na temat tego, czy planowana inwestycja wymaga sporządzenia Raportu znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Nasza oferta

Oferujemy Państwu sporządzenie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który zgodnie z art.66 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, który będzie zawierać m.in.:

 1. opis planowanego przedsięwzięcia,
 2. opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia naśrodowisko,
 3. opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 4. opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia, uwzględniający dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę naukową,
 5. opis wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego oddziaływania,
 6. określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko,
 7. uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę z uwzględnieniem informacji, o których mowa w pkt 6 i 6a; wariantu,
 8. opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
 9. opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko,
 10. odniesienie się do celów środowiskowych wynikających z dokumentów strategicznych istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia,
 11. wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania,
 12. przedstawienie zagadnień w formie graficznej,
 13. przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 14. analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem,
 15. przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego realizacji i eksploatacji lub użytkowania,
 16. wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;
 17. streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu.

Raport oddziaływania na środowisko przygotowany starannie, przedstawiający informację o przedsięwzięciu w sposób wyczerpujący, pozwoli na uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Wyceny

mgr Paweł Czupryn
tel. 512 110 314 lub 698 162 134
e-mail: pawel.czupryn@eko-precyzja.eu

Przewiń do góry