Elektroniczna ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Zapraszamy do współpracy w zakresie prowadzenia elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Oferowana przez naszą firmę usługa pozwoli Państwu na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenach nieobjętych siecią kanalizacyjną, a także umożliwi wypełnienie obowiązków wynikających ze zmieniającej się ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, której zmienione zapisy obowiązują od 01.01.2023 r.

Zmiany obowiązujące od 01.01.2023 dotyczą dodania do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. 2022, poz. 2519 t.j.) w artykule 3 ustęp 3 punktów 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza sprawozdanie dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi za poprzedni rok kalendarzowy, zawierające informacje o:

  1. liczbie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy;
  2. liczbie właścicieli nieruchomości, od których odebrano nieczystości ciekłe, oraz liczbie osób zameldowanych pod adresem nieruchomości, na której znajduje się dany zbiornik bezodpływowy lub dana przydomowa oczyszczalnia ścieków;
  3. liczbie zawartych umów, o których mowa w art. 6 ust. 1, w okresie sprawozdawczym, a także przed okresem sprawozdawczym, jeżeli obejmują działania realizowane w okresie sprawozdawczym;
  4. liczbie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, których opróżnianie zorganizowała gmina;
  5. częstotliwości opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3;
  6. ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy w podziale na nieczystości ciekłe bytowe oraz przemysłowe;
  7. ilości wody pobranej przez użytkowników niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej;
  8. stacjach zlewnych, do których przekazane zostały odebrane z terenu gminy nieczystości ciekłe, w postaci wykazu tych stacji;
  9. liczbie przeprowadzonych kontroli dokumentów, o których mowa w art. 6 ust. 5a, oraz wynikach tych kontroli.

6. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 5, wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie corocznie, nie później niż do końca kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy.”.

Indywidualne wyceny sporządza Paweł Czupryn, w razie zainteresowania ofertą prosimy o zapytanie drogą mailową na pawel.czupryn@eko-precyzja.eu lub telefonicznie pod nr 698 162 134.

Przewiń do góry