FEPW.02.03-IW.01-003/23

Dofinansowanie może zostać przyznane projektom służącym podnoszeniu świadomości ekologicznej i promowaniu postaw proekologicznych lokalnych społeczności, m.in. przedsiębiorców, lokalnych liderów opinii, organizacji społecznych, gospodarczych, dzieci i młodzieży poprzez:

 • kampanie edukacyjno-informacyjne mające na celu zwiększenie świadomości
  w zakresie zasad oraz możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na terenach chronionych, potrzeb oraz metod ochrony przyrody, jak również korzyści płynących z dobrze zachowanej przyrody i krajobrazu oraz korzyści z objęcia ochroną obszarów cennych przyrodniczo;
 • działania z zakresu budowania zdolności administracyjnej podmiotów realizujących zadania służące ochronie bioróżnorodności w celu sprawniejszego zarządzania oraz przygotowania i realizacji przedsięwzięć związanych z czynną ochroną przyrody.

Kampanie informacyjno-promocyjne i działania edukacyjne będą realizowane z zachowaniem standardu cyfrowego i informacyjno-promocyjnego, z wykorzystaniem form i kanałów komunikacji, które są dopasowane do grupy docelowej i planowanych efektów.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA TO 85% KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH. ALOKACJA ŚRODKÓW W RAMACH KONKURSU WYNOSI 12 500 000 PLN!

Jak i kiedy składać wniosek o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć za pośrednictwem aplikacji WOD2021 (CST2021) dostępnej pod adresem: wod.cst2021.gov.pl w terminie: od 13.11.2023 r. (godz. 10.00) do 29.02.2024 r. (godz. 15:30).

Uwaga!

Realizacja projektu musi odbywać się na  obszarze geograficznym Makroregionu Polski Wschodniej, a akcje objęte projektem muszą być skierowane do grup docelowych z Polski Wschodniej.

Dofinansowanie mogą otrzymać następujące podmioty:

 • jednostki samorządu terytorialnego
 • jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe
 • jednostki organizacyjne PGW Wody Polskie
 • organizacje pozarządowe;
 • uczelnie
 • instytuty badawcze
 • jednostki Sieci Badawczej Łukasiewicz
 • Polska Akademia Nauk
 • Instytuty naukowe PAN
 • Polska Akademia Umiejętności
 • parki narodowe.
Przewiń do góry